R E D O M

Polityka prywatności


Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. Nr 152-FZ „O danych osobowych” i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Redom Tadeusz Majewski Sp. z o.o. (dalej – Operator).
 1. Operator stawia sobie za najważniejszy cel i warunek prowadzenia swojej działalności poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej .
 2. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej – Polityką) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Operator może otrzymać na temat odwiedzających stronę https://https://redom.waw.pl.
2. Podstawowe pojęcia użyte w Polityce
 1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;
 2. Blokowanie danych osobowych – czasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
 3. Witryna – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://https://redom.waw.pl;
 4. System informacji o danych osobowych — zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologie informacyjne i środki techniczne zapewniające ich przetwarzanie;
 5. Anonimizacja danych osobowych — działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, własności danych osobowych przez konkretnego Użytkownika lub inny podmiot danych osobowych;
 6. Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
 7. Operator – organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) dokonującymi przetwarzania danych osobowych, a także ustalającymi cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych;
 8. Dane osobowe – wszelkie informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z określonym lub możliwym do zidentyfikowania Użytkownikiem Witryny https://https://redom.waw.pl;
 9. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę https://https://redom.waw.pl;
 10. Podawanie danych osobowych – działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
 11. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, umieszczenie w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub udostępnienie do danych osobowych w jakikolwiek - lub w jakikolwiek inny sposób;
 12. Transgraniczny transfer danych osobowych – przekazania danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi obcego państwa, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej;
 13. Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwołalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i (lub) w wyniku których zostają zniszczone materialne nośniki danych osobowych.</ li>
3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika
 1. Nazwisko, imię, patronimik;
 2. Numer telefonu;
 3. Adres e-mail;
 4. Witryna zbiera i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrika i Google Analytics i inne).
 5. Powyższe dane w dalszej części Polityki łączy ogólna koncepcja Danych osobowych.
4. Cele przetwarzania danych osobowych
 1. Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika — zawarcie, wykonanie i rozwiązanie umów cywilnoprawnych; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie https://mysite.ru; wyjaśnienie szczegółów zamówienia.
 2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając wiadomość e-mail do Operatora policy@redom.waw.pl oznaczoną „Odmowa otrzymywania powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.</ li>
 3. Anonimowe dane Użytkowników zbierane za pomocą serwisów statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy są one wypełniane i/lub wysyłane przez Użytkownika samodzielnie za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie https://redom.waw.pl. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką.
 2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, o ile jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona opcja zapisywania plików „cookies” oraz korzystanie z technologii JavaScript).
6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobowych osobom nieuprawnionym.
 2. Dane osobowe Użytkownika nigdy, w żadnych okolicznościach, nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrażaniem obowiązującego prawa.
 3. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora policy@redom.waw.pl oznaczony „Aktualizacja danych osobowych dane”.
 4. Termin przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając Operatorowi powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora  policy@redom.waw.pl marked " Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
7. Transgraniczny transfer danych osobowych
 1. Przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych operator jest zobowiązany do upewnienia się, że obce państwo, na którego terytorium planowane jest przekazanie danych osobowych, zapewnia niezawodną ochronę praw osób, których dane dotyczą.</ li>
 2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcych państw, które nie spełniają powyższych wymogów może być realizowane tylko w przypadku pisemnej zgody podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazanie jego danych osobowych i/lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.< /li>
8. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik może otrzymać wszelkie wyjaśnienia w kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty e-mail policy@redom.waw.pl.
 2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.
 3. Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem https://https://redom.waw.pl/policy/.